МПФК

ВСП "Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

телефон для довідок
+38(096)270 59 37
м. Дніпро
Дніпропетровська область
просп. Дмитра Яворницького, 19

Педагогічне зростання

Стажуваннстажуванняя, курси підвищення кваліфікації:

Метою підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників є оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань. Основними завданнями підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників є:

  • – оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій і компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;
  • – засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
  • – набуття досвіду формування змісту навчання, з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків педагогічних працівників, попередньо здобутої ними освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, інтересів і потреб особистостей;
  • – вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспектив їх розвитку;
  • – розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і виробництва;
  • – застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.

           Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування у вищих навчальних закладах, наукових, навчально-наукових та інших установах, а також на підприємствах, в організаціях, органах державної влади, органах місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами.

Корисні посилання:

Нормативно-правова база щодо підвищення кваліфікації

Зразок клопотання

Зразки необхідної документації для стажування

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників:

08_korrektura_verstkiАтестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

Атестація може бути черговою або позачерговою.

Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

 Корисні посилання: